Zakon o radu: Prijava radnika obvezna isti dan, odmor u dva dijela, pravednija plaća…

6ce3e2ba732396d8f293b98f09abaa13
Sve osobe koje danas stupe u radni odnos poslodavac je dužan odmah prijaviti te im u roku od nekoliko sati dostaviti preslike prijava na obvezno osiguranje, piše Večernji list BiH. Također, od jučer na prostoru FBiH vrijedi drugačiji obračun plaća, godišnji odmor dulji je nekoliko dana, kao i druga pravila kada je riječ o bolovanju… Naime, nakon brojnih izmjena i dorada te odluke Ustavnog suda, jučer je na snagu stupio novi Zakon o radu na području većeg bh. entiteta, koji bi trebao urediti odnose između poslodavca i radnika.

Cilj ovog zakona je, između ostaloga, i omogućavanje što bolje, pravednije i učinkovitije zaštite prava radnika te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, osiguranja jednakih uvjeta rada i sprečavanje nerealnih utuživanja po osnovi različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Kolektivni ugovor

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plaća. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovi potreba procesa rada može definirati isključivo poslodavac. Izmijenjen je i članak 78. tako da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem. Ujedno, bruto društveni proizvod određen je kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Europske unije.

Člancima 9., 10. i 11. smanjen je postotak potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisutnosti i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, sudjeluju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora. Uvedena je i odredba koja osigurava da kolektivni ugovor može vrijediti za teritorij FBiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju osiguravanja jednakih uvjeta rada.

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim dokumentom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava, ako kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, svojom interventnom mjerom osigurati neometano i kontinuirano ostvarivanje radničkih prava. Na novi način je regulirano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. ožujka sljedeće godine.

VL